Program do egzaminu

 

 

 

 

1.           Na jakie lata przypada starożytność, wymień trzy główne kultury w których się rozwijała?

 

Muzyka starożytna to okres od 4000 lat. przed Chrystusem do 476 roku po Chrystusie.

Rozwijała się głównie w starożytnym Egipcie

w starożytnym Rzymie,

w starożytnej Grecji

 

 

2.           Na jakie lata przypada średniowiecze i co spowodowało główny przełom w rozwoju muzyki tego okresu?

 

Muzyka średniowiecza to okres od 476 roku do 1453.

Edykt mediolański wydany przez Cesarza Konstantyna Wielkiego, w 313, który zapewniał wyznawcom Chrystusa swobodę głoszenia wiary a więc i śpiewu religijnego.

 

 

 

 

3.           Skąd pochodzi nazwa Chorał Gregoriański i kiedy datują się jego początki?

 

Nazwa pochodzi od Papieża Grzegorza Wielkiego, który w latach 590-604 zebrał i uporządkował śpiewy Kościoła.

 

 

 

4.           Podaj główne cechy Chorału Gregoriańskiego.

 

-  śpiew jednogłosowy

-  czysto wokalny (bez instrumentów)

-  z dużą ilością melizmatów

( ozdobników)

 

 

 

5.           Kto i w jakich latach zapoczątkował system notacji nut?

 

W X wieku, mnich Guidon z Arezzo zapoczątkował zapis nut na 4 liniach, które były zaopatrzone w klucze.

 

 

 

6. Kiedy powstała pierwsza forma wielogłosowości, na czym polegała i jak brzmi jej nazwa?

 

W drugiej połowie IX wieku wykształcił się śpiew dwugłosowy prowadzony kwartami lub kwintami zwany Organum.

 

 

7.Od kiedy datujemy epokę renesansu i jaka data stanowi jej zakończenie

 

Renesans to okres od 1453 do 1597 a koniec tej epoki to powstanie pierwszej

opery DAFNE włoskiego kompozytora Jakuba Peri.

 

 

 

8. Jakie instrumenty rozwijały się w renesansie?

Lutnia jako najpopularniejszy instrument

Flety proste – sopranowe, altowe, tenorowe i basowe.

Wiole (współcześnie skrzypce), które nie miały  jeszcze określonej wielkości.

 

 

 

 

 9. Kto był najwybitniejszym kompozytorem renesansu?

Jaki utwór przyniósł mu największą sławę?

 

Giovanni Pierluigi da Palestrina i utwór Stabet Mater.

 

 

 

10. Jak nazywamy polski renesans i kto był jego przedstawicielem

 

Złoty wiek

Mikołaj Gomółka, Wacław z Szamotół oraz Wincenty z Kielc

 

 

 

11. Od kiedy datujemy epokę baroku i jakie wydarzenia stanowią o jej rozpoczęciu i zakończeniu?

 

Barok od 1597(powstanie pierwszej opery Dafne Jakuba Peri) do 1750 (śmierć Jana Sebastiana Bacha)

 

 

 

 

12.Kto był „Ojcem opery” i jaki nosi tytuł jego pierwsza Opera

Claudio Monteverdi i opera Orfeo

 

1

 

 

3. Scharakteryzuj Oratorium i Kantata.

 

Są to formy podobne do Opery, gdzie występuje orkiestra, chór i soliści nie posiadają jednak akcji scenicznej.

 

 

 

 

 

14.Jakie instrumenty rozwijały się w epoce Baroku?

Instrumenty smyczkowe, które można już było podzielić na: skrzypce, altówkę, wiolonczelę i kontrabas.

Zaczęto budować fortepiany.

Powstały flety poprzeczne.

Rozwijały się organy.

 

 

 

 

15. Wymień nowe formy muzyczne powstałe w Baroku?

Concerto grosso -zespół akompaniujący i kilku wykonawców, którzy wspólnie wykonywali partię solową

Koncert solowy – orkiestra i jeden solista (najczęściej skrzypek)

Sonata  barokowa, która charakteryzuje się częścią wolną potem szybką i znów wolną.

 

 

 

 

 

 

16. Podaj początek i koniec epoki klasycyzmu i wymień trzech klasyków wiedeńskich.

 

Początek epoki to data śmierci Jana Sebastiana Bacha (1750 r.) a koniec to śmierć Beethovena (1827 r.).

Trzech klasyków to

Józef Haydn

Wolfgang Amadeusz Mozart

Ludwik van Beethoven

 

 

 

17. Wymień polskich kompozytorów  okresu klasycyzmu.

Józef Elsner

Michał Kleofans Ogiński

Maria Szymanowska

 

 

18. Wymień formy z epoki klasycyzmu.

W klasycyzmie wszystkie powstałe wcześniej formy dochodzą do swego szczytu możliwości.

Symfonia, opera, sonata, koncerty fortepianowe, kwartety smyczkowe

 

 

19.O d kiedy do kiedy datujemy Romantyzm.

 

Epoka rozpoczyna się od śmierci Beethovena 1827 aż do powstania poematu symfonicznego Franciszka Liszta 1848.

 

 

20. Wymień 4 cechy epoki romantyzmu.

 

- Subiektywizm (własne poglądy)

-Ludowość (nawiązanie do kultury ludowej w utworach romantycznych)

-wiara w świat pozazmysłowy (świat baśni)

-      wzrost uczuć narodowych (szczególnie w Polsce przeciwstawiano się zaborcom, promując polską kulturę)

 

 

21. Wymień najwybitniejszych przedstawicieli romantyzmu

 

Franciszek Schubert (twórca pieśni)

Niccolo Paganini  (największy na świecie wirtuoz skrzypiec)

Fryderyk Chopin (kompozytor i wirtuoz fortepianu)

Franciszek Liszt (kompozytor i wirtuoz fortepianu, przyjaciel F.Chopina.

Ryszard Wagner (wielki reformator opery)

 

 

 

22. Wymień trzy nakładające się na siebie okresy po epoce romantyzmu.

 

Są to Neoromantyzm, Neoklasycyzm i Pozytywizm trwające od 1848-1918.

 

 

23. Wymień  przedstawicieli szkoły rosyjskiej , polskiej i francuskiej w neoromantyzmie.

Szkoła polska to Stanisław Moniuszko

Szkoła rosyjska to Piotr Czajkowski

Szkoła francuska to Georges Bizet.

 

 

24. Wymień przedstawicieli szkoły włoskiej, austriackiej i niemieckiej.

w neoromantyzmie.

Szkoła włoska to Giuseppe Verdi.

Szkoła austriacka to Jan Strauss

Szkoła niemiecka Jan Brahms.

 

 

25.Kto w epoce Impresjonizmu

stworzył skale całotonową

Klaudiusz Debussy

 

 

26.Na jakie lata przypada okres Młodej Polski

1890 do 1914 (wybuch I wojny światowej)

 

 

27. Kto był najwybitniejszym przedstawicielem okresu Młodej Polski.

Mieczysław Karłowicz.

 

 

28. Kto był najwybitniejszym kompozytorem polskim I połowy XX wieku?

Feliks Nowowiejski

 

 

29. Jak nazywała się nowa technika kompozytorska w I poł. XX wieku i na czym polegała?

Dodekafonia, która opierała się na swobodnym ustawieniu skali z pośród wszystkich 12 dźwięków.

 

 

30. Kto był najsłynniejszym kompozytorem w Stanach Zjednoczonych w połowie XX wieku i jak brzmi tytuł najsłynniejszego dzieła tego kompozytora?

George Gershwin i Błękitna rapsodia.